AVALON - Třemošná


spirituální poradenství, vhled  ...

eshop - autorská tvorba, šperky, kyvadla a obrazy
obchodní podmínky  247.93kB
ke stažení
Obchodní podmínky
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Avalon Třemošná - šperky a kyvadla TAIRA, obrazy Zakrač, Máchova 261, Třemošná, 33011, www.avalonplzen.wgz.cz (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).
 
I. Základní ustanovení
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající
Prodávajícím je Zuzana Černá, se sídlem Koperníkova 46, 301 00, Plzeň – Jižní předměstí (fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku). Identifikační číslo: 88366626, vydané městským úřadem Nýřany, odbor obecní živnostenský úřad, Americká 39, 304 66 Plzeň. Č.j.: OŽÚ-Pla/334/2012 – dle výpisu z živnostenského rejstříku
Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“.
Kupující
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem se rozumí:
  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.avalonplezn.wgz.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
 
II. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou nijak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Kupující dává prodávajícímu souhlas k užití jím poskytnuté e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení od prodávajícího. V souladu s platnými zákony má kupující právo odhlásit se od odběru obchodních sdělení, tím souhlas kupujícího s užíváním jím poskytnuté e-mailové adresy pro zasílání obchodních sdělení prodávajícího končí.
 
III. Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávka není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.
 
IV. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.
Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, 
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem),
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů, 
f) spočívajících ve hře nebo loterii

Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci.
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
 
V. Platební podmínky
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
  1. platba v hotovosti při osobním odběru
  2. platba dobírky při převzetí zboží v případě zaslání poštou
  3. platba převodem na bankovní účet prodávajícího
     
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
 
VI. Dodací podmínky, poštovné a balné
Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí na vyzvání dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, kterou poskytuje Česká pošta s.p. nebo Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
Zbůsob dopravy a balné
Zboží zasíláme českou poštou doporučeně v bublinkové obálce. Cena poštovného může být před přijetím objednávky změněna podle váhy a aktuálního tarifu české pošty. Možnost osobního odběru v Plzni (bez poštovného). Pokud si objednáte více zboží platíte jen jedno poštovné.
 
VII. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.
 
VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 9. 2. 2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.


CERTIFIKÁT INSTRUKCÍ A ZÁRUKY KVALITY
Přečtěte si prosím pozorně tento certifikát včetně instrukcí a záruky kvality
produktu dříve, než začnete nový šperk nosit. Aby jste se z Vaší dnešní koupě
těšili co nejdéle, postupujte prosím podle následujících pokynů.
 
ČE O VÝROBEK
_ Sundávejte šperk, když jdete spát.
_ Nenoste šperk při sportovních aktivitách atp.
_ Neaplikujte parfém přímo na korálky, perly nebo kov.
_ Šperk nesmí přijít do kontaktu s vodou.
_ Když šperk nenosíte, ukládejte ho do ochranného sáčku.
_ Šperk čistěte pouze měkkým navlhčeným, popř. namydleným hadříkem
_ a ihned osušte.
_ Nepoužívejte na šperky žádné čistící prostředky a abraziva
 
INFORMACE O ŠPERKU / VÝROBKU
KOVOVÉ ČÁSTI Všechny kovové části jsou vyrobeny z hliníku, mědi.
 
UPOZORNĚNÍ:
Protože bronz, měď a hliník, nejsou drahé kovy, může kyselé PH kůže poškodit povrch šperku. Dlouhodobý kontakt kůže s těmito kovy - což platí také pro stříbro - může způsobit barevné změny nebo dokonce zčernání kůže. Jedná se o přirozenou reakci a nemůže se stát předmětem reklamace.
 
SMALTOVÉ ŠPERKY: Používám barevné smalty, do kterých je vpraven drát ve formě různých spirál, při správném zacházení se šperkem, by nemělo dojít k žádnému poškození.
 
Rozlišuji mezi výrobními vadami, poškozením a normálním opotřebením.
_ Za výrobní vady považuji: poškození uzávěru/zapínání, kov
jeví známky rezavění. Na výrobní vady se vztahuje záruka. Zboží
opravíme nebo vyměníme.
_ Za poškození považuji: praskání smaltu, odlomení kovových části spirál. Pokud došlo k poškození nesprávným zacházením s výrobkem, záruka se na něj nevztahuje.
_ Opotřebení: za opotřebení se považuje poškrábání smaltových částí. Opotřebení znamená, že šperk byl po nějakou dobu, používán nadměrně. Na opotřebení se záruka nevztahuje.
 
Energetické šperky jsou určeny k posilování Vaší energie.
2670 Kč
2670 Kč
399 Kč
498 Kč
smaltované
189 Kč
korále
299 Kč
fimo
399 Kč
fimo/drát
399 Kč
279 Kč
379 Kč
279 Kč
399 Kč
599 Kč
399 Kč
399 Kč
399 Kč
399 Kč
399 Kč
399 Kč
399 Kč
399 Kč
159 Kč
kyvadla/minerál
159 Kč
kyvadla/minerál
159 Kč
KYVADLA/minerál
149 Kč
KYVADLA/spirála
149 Kč

TOPlist
Jméno / odeslat anonymně
Opište prosím kontrolní kód "7751"
:-):-D:-D:-P:-O:-(:-B:-/:-o;-)B-):-X>-)]-|[-][-]love
Jste-li šťastní a v harmonii, jste světlem, láskou pro své okolí...
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one